Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost metanoia s.r.o., IČO: 08603987, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C a vložce 114436 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek a prodejní platformy znudytudy.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@znudytudy.cz.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

1.1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

1.2. Když prostřednictvím webových stránek budete užívat naše produkty a služby, pro uzavření a splnění smlouvy mezi Vámi a námi potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutno k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pakliže si na našich webových stránkách registrujete a vytvoříte si tak uživatelský účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich objednávek u nás, a to za účelem správy uživatelského účtu a za účelem zasílání nabídek produktů a služeb nabízených na webových stránkách.

Pro přístup k uživatelskému účtu můžete také využít přístupu ze sociální sítě Facebook, v takovém případě nebudete muset Vaše údaje vyplňovat ručně a my od sociální sítě Facebook získáme Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, včetně Vaší profilové fotografie), které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám uživatelský účet řádně vytvořili.

Pakliže si zakoupíte produkty a služby nabízené na webových stránkách, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o produktech a službách, které jsou nabízeny na webových stránkách, a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.3. Na našich webových stránkách nás můžete požádat o zaslání informací o produktech a službách nabízených na webových stránkách a vyslovit tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a zasílání obchodních sdělení odmítnout. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

– provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;

– zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho obsahu, produktů a služeb, jakož i zboží, obsahu služeb našich partnerů, prostřednictvím e-mailu či jiných elektronických prostředků, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených tak, aby nejlépe odpovídaly Vašim potřebám.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a zasílání obchodních sdělení odmítnout.

1.4. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

– zapamatování si přihlášeného uživatele;

– uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

– komfortní funkce webu;

– anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

– zákaznický chat;

– získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

– personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Přenos dat mezi Vaším počítačem a prodejní platformou je během užívání a nakupování zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás na základě smlouvy o zpracování osobních údajů provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

– externí účetní společnosti,

– externí advokátní kancelář;

– zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, e-mailingové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

Vaše osobní údaje nezbytné pro poskytnutí informací a detailů o konktétní události, akci či obsahu našeho partnera, můžeme předat portnerovi jako dalšímu správci, a to v rozsahu jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, adresu, případně IČO a DIČ, pro následující účely:

– uzavření a plnění smlouvy;

– zasílání informací o rezervaci, zakoupených vstupenek a daňových dokladů;

– zasílání marketingových sdělení partnera;

– zasílání informací o změnách u akcí a udalostí;

– umožnění vstupu na akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na akci potřebné.

3. Doba zpracování osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3.2. Nemáte-li vytvořen uživatelský účet anebo pokud jej zrušíte, po splnění smlouvy Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, která nepřesáhne [4] roky.

3.3. Osobní údaje týkající se Vašeho uživatelského účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy uživatelského účtu a za účelem zasílání nabídek produktů a služeb nabízených na webových stránkách do té doby, než si jej zrušíte. I po zrušení uživatelského účtu Vám budeme zasílat obchodní sdělení na Vaši e-mailovou adresu, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

3.4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.3, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@znudytudy.cz.

3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu info@znudytudy.cz.

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@znudytudy.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.01.2020.

Vyhledávání událostí
Reklama